Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DANYCH DO REJESTRU UPRAWNIEŃ UE
Cel złożenia wniosku:
Identyfikacja podmiotu składającego wniosek

Nazwa podmiotu


Forma prawna


NIP (10 cyfr) KRS (10 cyfr) REGON (9 cyfr) PKD

Numer konta bankowego należącego do podmiotu


Adres siedziby głównej

Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość PaństwoOsoba upoważniona przez podmiot wnioskujący do kontaktów w sprawach systemu handlu uprawnieniami do emisji (Informacje podane w tej sekcji będą publicznie dostępne)

Nazwisko Imię Stanowisko
E-mail Telefon 1 (znaki +,0..9) Telefon 2 (znaki +,0..9)Informacje dotyczące rachunku

Nr rachunku (w przypadku aktualizacji danych)
Typ rachunku, którego dotyczy wniosek (EU-100-XXXXX-0-XX lub PL-12X-XXXX-0-XX)
 


Liczba upoważnionych przedstawicieli: Liczba dodatkowych upoważnionych przestawicieli:Pierwszy upoważniony przedstawiciel

Nazwisko Imię Stanowisko
Seria i nr dokumentu tożsamości PESEL URID (PLXXXXXXXXXXXX)
Termin ważności dokumentu
Data urodzenia (RRRR-MM-DD) Miejsce urodzenia Państwo
E-mail Telefon 1 (znaki +,0..9) Tel.kom.(48XXXXXXXXX)

Adres przedstawiciela, na który przesyłany będzie klucz aktywujący dostęp do systemu informatycznego Rejestru

Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość PaństwoDrugi upoważniony przedstawiciel

Nazwisko Imię Stanowisko
Seria i nr dokumentu tożsamości PESEL URID (PLXXXXXXXXXXXX)
Termin ważności dokumentu
Data urodzenia (RRRR-MM-DD) Miejsce urodzenia Państwo
E-mail Telefon 1 (znaki +,0..9) Tel.kom.(48XXXXXXXXX)

Adres przedstawiciela, na który przesyłany będzie klucz aktywujący dostęp do systemu informatycznego Rejestru

Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowość PaństwoReprezentacja podmiotu składającego wniosek zgodnie z zapisem w dokumencie rejestracyjnym firmy (np.KRS)

  Nazwisko Imię PESEL
1.
2.
3.
4.
5.